Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) ir viens no vides aizsardzības politikas instrumentiem, kas aptver un ietekmē visdažādākās ar vidi saistītās jomas, tostarp arī paredzētās darbības ietekmi uz ainavu. 

Potenciālo izmaiņu ietekmes novērtējums uz ainavu un kultūrvēsturiskajiem objektiem ir sarežģīts uzdevums, kas pieprasa iedziļināšanos esošajos normatīvajos regulējumos un plānošanas dokumentos, teritorijas apsekošanu dabā, plānotās darbības ietekmes novērtējumu, dažādu scenāriju ietekmes modelēšanu, kā arī rekomendāciju sniegšanu.  

Jāņa sēta piedāvā veikt ietekmes uz ainavu novērtējumu, nodrošinot vispusīgu plānotā objekta ietekmes analīzi, veicot gan kvalitatīvu, gan kvantitatīvu ietekmes analīzi, kas balstīta uzņēmuma komandas ilgajā pieredzē, ģeogrāfijas zināšanās, uzņēmumā esošajos ģeotelpiskajos datos, kā arī prasmē veikt ģeotelpisko analīzi no visdažādāko avotu datiem. 

Ietekmes uz ainavu novērtējuma posmi
  • Kvalitatīvā pieeja 

Novērtējuma procesā teritorija tiek apsekota dabā, īpašu uzmanību pievēršot nozīmīgākajām vietām – kultūrvēsturiskiem un tūrisma objektiem, blīvi apdzīvotām teritorijām, īpaši vērtīgām skatu vietām; 

Darbības novērtējumā būtisks aspekts ir spēkā esošo plānošanas dokumentu analīze, īpašu uzmanību pievēršot plānos minētajām ainavu vērtībām un potenciālās ieceres saderībai ar plānošanas dokumentiem, tiek ņemta vērā arī starptautiskā pieredze ietekmes uz ainavu novērtējumā līdzīgu projektu īstenošanā; 

Tiek vērtēti arī netradicionāli datu avoti, piemēram, dati par cilvēku pārvietošanos potenciāli ietekmētajās teritorijās. 

  • Kvantitatīvā pieeja 

Lai novērtētu plānotās darbības ieceri ir svarīgi veikt arī kvantitatīvo analīzi, kas vērtē objekta vizuālo ietekmi uz ainavu, īpaši būtiski tas ir vēja elektrostaciju (VES) ietekmes novērtējumā, jo objektu redzamības attālums var pārsniegt 10 un vairāk kilometrus. Ainavu novērtējuma procesā veicam aprēķinus, kas norāda uz redzamības zonām teritorijā ap plānoto objektu, kā arī novērtējam apdzīvojuma intensitāti zonā ap paredzēto darbību. 

  • 3D modelēšana, vizualizāciju izstrāde 

Izmantojot ĢIS risinājumus, iespējams precīzi modelēt, kā plānotie objekti iekļausies ainavā un, izmantojot precīzus zemes virsmas modeļus, modelēt konkrētu turbīnu saskatāmību no apkārtējās teritorijas. Izmantojam jaunākos pieejamos datus par zemes apaugumu, kā arī spējam modelēt tā izmaiņas tuvākajā nākotnē. 

  • Dokumentācijas izstrāde, rekomendācija

Ainavu ekspertu un ĢIS speciālistu veikums tiek apkopots atzinumā par ietekmi uz ainavu. Atzinumā ir apkopoti visi veiktajā novērtējumā gūtie secinājumi, kā arī parādīti modelētie skati no būtiskākajiem skatu punktiem. Atzinums satur arī rekomendācijas par izmaiņām atsevišķu objektu novietojumā vai tā tehniskajos parametros vai par citu pasākumu veikšanu ietekmes mazināšanai.

Piemēri

Objektu redzamības analīzes piemērs

 

Iedzīvotāju izvietojuma blīvuma analīzes piemērs

 

3D modelēšana

 

Turbīnu izvietojuma modelēšana dabā