Projekts “Datos bāzēta mobilitātes plānošanas rīka izstrāde”

20160523154530_LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

SIA “Jāņa sēta” kopā ar projekta partneri SIA “Vividly Urban Solutions” īstenoja projektu “Datos bāzēta mobilitātes plānošanas rīka izstrāde”, kura rezultātā izstrādāts ģeotelpiskajā analīzē balstīta rīka prototips, kas palīdz pašvaldībām vai citām ieinteresētajām pusēm pieņemt lēmumus, plānojot investīcijas un citu resursu izmantošanu, lai nodrošinātu labāku dzīves vidi, ņemot vērā iedzīvotāju struktūras izmaiņu tendences. Par projekta pilotteritoriju tika izvēlēta Kuldīga.
Projekts realizēts Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 4 “Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” īstenošanas noteikumi” 5.3. apakšpunktā noteiktās neliela apjoma grantu shēmas “Dzīves kvalitāti atbalstošu tehnoloģiju izstrāde” ietvaros. Projektu īstents no 2022. gada 21. novembra līdz 2024. gada 20. februārim. Vairāk informācijas: marika.kacare@kartes.lv.
Kuldīgā izstrādās un testēs inovatīvu mobilitātes rīka prototipu
Pirmā vizīte Kuldīgā
Seminārs “Izaicinājumi, plānojot ilgtspējīgu mobilitāti pašvaldībās”
Raksts “Sensoru izmantošana pilsētplānošanā”
Otrā vizīte Kuldīgā
Sensoru izmantošana Kuldīgā

Projekts “Multimodālās pārvietošanās plānošanas un efektivitātes vērtēšanas rīka back-end izstrāde”

20160523154530_LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB
“Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”” ietvaros tiek īstenots projekts Nr. VP-PI-2021/56 “Multimodālās pārvietošanās plānošanas un efektivitātes vērtēšanas rīka back-end izstrāde”. Projekta ietvaros notiek eksperimentālās izstrādes veikšana, lai izveidotu multimodālās pārvietošanās plānošanas un efektivitātes vērtēšanas rīku, kas sevī ietvers reāllaika datu analīzes un papildinātības funkcionalitāti, nodrošinot efektīvāku teritorijas un transporta sistēmas plānošanu un modelēšanu. Projekta īstenošanas periods: 2021. gada 6. maijs – 2022. gada 7. februāris.

Projekts “Geoname translator for maps”

SIA “Jāņa sēta” (Latvija) un Regio OÜ (Igaunija) īsteno projektu “Geoname translator for maps” (Est-Lat112). Projekts tiek īstenots Igaunijas–Latvijas (EST–LAT) pārrobežu sadarbības programmas tematiskā mērķa “MVU konkurētspējas palielināšana” prioritārajā virzienā “Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide”. Kopējā projekta attiecināmo izmaksu summa ir 356 166,20 EUR, no tās 251 043,88 EUR sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonda Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programma Interreg V-A. Paredzētais projekta īstenošanas ilgums ir 19 mēneši (01.09.2019.–31.03.2021.).
Automatizēts tulkošanas risinājums “TerraLexicon”
Izstrādāts automatizēts pakalpojums vārdu tulkošanai grafiskajos failos

Projekts “Baltic Geodata Marketplace”

SIA “Jāņa sēta” (Latvija) un Reach-U Ltd. (Igaunija) īsteno projektu “Baltic Geodata Marketplace” (Est-Lat29) (Baltijas Ģeodatu tirgus). Projekts tiek īstenots Igaunijas–Latvijas (EST–LAT) pārrobežu sadarbības programmas tematiskā mērķa “MVU konkurētspējas palielināšana” prioritārajā virzienā “Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide”. Kopējā projekta attiecināmo izmaksu summa ir 765 584,45 EUR, no tās 493 198,57 EUR sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonda Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programma Interreg V-A. Paredzētais projekta īstenošanas ilgums ir 30 mēneši (01.03.2017.–31.08.2019.).
Uzsākts vērienīgs projekts vienotas Baltijas ģeotelpisko datu platformas izveidei
Izveido Baltijai unikālu ģeotelpisko risinājumu pašapkalpošanās platformu GeoDataHub
Aicinām apmeklēt platformas GeoDataHub prezentācijas pasākumu 2019. gada 23. maijā Rīgā

Ģeotelpisko servisu portāls GeoDataHub – pieejams un pilnvērtīgi funkcionējošs

Projekts “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”

20160523154530_LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB
SIA “Jāņa sēta” 2016. gada 25. aprīlī noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2016/119 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projektu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2./16/I/001), kas apstiprināts ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2016. gada 19. februāra lēmumu Nr. 39-2-40/831 un īstenots saskaņā ar 2016. gada 14. martā noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu darbības programmas “izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekts “Latvijas poligrāfijas un iepakojuma nozares produktivitātes un inovāciju veicināšanas pasākumi”

20160523154530_LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB
Biedrība “Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” īsteno Eiropas Savienības struktūrfondu projektu komersantu nodarbināto personu kvalifikācijas celšanas apmācībām “Latvijas poligrāfijas un iepakojuma nozares produktivitātes un inovāciju veicināšanas pasākumi” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/008) programmas 1.2.2.1. “Atbalsts nodarbināto apmācībām” ietvaros. SIA “Jāņa sēta” projekta laikā īstenojusi apmācību programmas:
– “Efektivitātes paaugstināšana ražošanas procesu uzņēmuma procesu pārvaldībā”;
– “InDesign apmācības kurss poligrāfijas jomas speciālistiem”.

Projekts “IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai”

20160523154530_LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB
Biedrība “Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija” īsteno Eiropas Savienības struktūrfondu projektu komersantu nodarbināto personu kvalifikācijas celšanas apmācībām “IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/003) programmas 1.2.2.1. “Atbalsts nodarbināto apmācībām” ietvaros. Ar biedrību par ES fonda projekta īstenošanu noslēgts sadarbības līgums ERAF/16/63. SIA “Jāņa sēta” projekta laikā īstenojusi apmācību programmas:
– “Business Analysis, CBAP® and CCBA® examination preparation course”.

Projekts “SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” dalība LIAA organizētās individuālajās vizītēs Zviedrijā eksporta iespēju uz Zviedriju un potenciālo sadarbības partneru apzināšanai”

20150723134603_eraf
SIA “Jāņa sēta” 2015. gada 17. jūlijā ir noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-15-2994 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” dalība LIAA organizētās individuālajās vizītēs Zviedrijā eksporta iespēju uz Zviedriju un potenciālo sadarbības partneru apzināšanai” īstenošanu, ko līdzfinansē ERAF.

Projekts “SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” dalība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras organizētās individuālajās vizītēs Somijā eksporta iespēju uz Somiju un potenciālo sadarbības partneru apzināšanai”

20150723134603_eraf
SIA “Jāņa sēta” 2015. gada 22. decembrī noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-15-3914 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” dalība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras organizētās individuālajās vizītēs Somijā eksporta iespēju uz Somiju un potenciālo sadarbības partneru apzināšanai” īstenošanu un ERAF līdzfinansējuma saņemšanu darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma apakšaktivitātes “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ietvaros.