LATVIJAS ĢIS BIEDRĪBA

Latvijas ĢIS biedrība ir sabiedriska organizācija, ko izveidojuši ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS) nozarē strādājošie profesionāļi ar lielu darba pieredzi šajā jomā. Biedrības mērķis ir apvienot fiziskas un juridiskas personas, kas nodarbojas ar sistēmu izstrādi, programmatūras piegādi, ģeotelpiskās informācijas (ĢI) ražošanu un izmantošanu profesionālā darbībā, izglītībā, ikdienā un vaļaspriekos. Biedrības uzdevumi ir popularizēt ĢIS izmantošanas iespējas un tehnoloģijas Latvijā, apzināt ģeotelpiskās informācijas lietotāju vajadzības, attīstīt ar ģeotelpisko informāciju saistītās izglītojošās programmas un pārstāvēt ĢI sektora intereses valsts un starptautiskā līmenī.

LATVIJAS INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS ASOCIĀCIJA

Latvijas Informācij​as un komunikācijas tehnoloģijas asociācija dibināta 1998. gadā, apvienojot nozares vadošos uzņēmumus un organizācijas, kā arī IKT profesionāļus. LIKTA vīzija ir uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstība, radot produktus un risinājumus ar augstu pievienoto vērtību. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare veido arvien nozīmīgāku daļu Latvijas iekšzemes kopproduktā un eksportā. Savukārt informācijas sabiedrības attīstība un e-prasmes visās nozarēs un dzīves sfērās veicina Latvijas uzņēmumu kopējo produktivitāti, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes un labklājības pieaugumu.

LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS KAMERA

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir ir Iielākā uzņēmēju biedrība Latvijā, kurā apvienojušies vairāk nekā 2500 biedri – visu reģionu un nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubi un citas uzņēmēju apvienības. Biedrība pārstāv uzņēmēju intereses, kā arī sniedz pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili uzņēmumi izcilā uzņēmējdarbības vidē. Tās galvenās darbības jomas ir uzņēmējdarbības vide, uzņēmumu konkurētspēja, eksports.

IZGLĪTĪBAS TEHNOLOĢIJU ASOCIĀCIJA

Biedrības “Izglītības tehnoloģiju asociācija” galvenais mērķis ir attīstīt ikvienam brīvi pieejamu, kompleksu tehnoloģiju vidi izglītības un apmācības sistēmas atbalstam un pilnveidei. Izglītības tehnoloģiju asociācija apvieno Latvijas uzņēmumu pieredzi un izstrādātos risinājumus jēgpilnai IKT integrācijai mūsdienīgā mācību procesā.

LATVIJAS POLIGRĀFIJAS UZŅĒMUMU ASOCIĀCIJA

Biedrības “Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” uzdevums ir apvienot nozares uzņēmumus kopīgai darbībai aktuālu nozares jautājumu risināšanā, sekmēt likumdošanai, Latvijas valsts un poligrāfijas nozares interesēm atbilstoša iespiedprodukcijas tirgus veidošanu, sagatavojot priekšlikumus likumdošanas, standartizācijas un citos jautājumos poligrāfijas jomā, pārstāvēt dalīborganizācijas attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, dažādām Latvijas un ārvalstu organizācijām un plašsaziņas līdzekļiem.

VIEDĀS PILSĒTAS KLASTERIS

Viedā pilsēta (smart city) ir plašs viedās urbānās attīstības starpnozaru koncepts, kura uzdevums ir, vienkārši runājot, padarīt pilsētu iemītnieku dzīvi labāku un ērtāku. Viedās pilsētas (ViP) klasteris ir radīts, lai apvienotu Latvijas komersantus un pētnieciskās organizācijas kopīgam darbam, kas ļautu komersantiem attīstīt konkurētspējīgus produktus un pakalpojumus, kas ir saistāmi ar viedās pilsētas jeb smart city konceptu.

TĪRO TEHNOLOĢIJU KLASTERIS

Tīro tehnoloģiju klasteris (CLEANTECH LATVIA) apvieno tīro tehnoloģiju jomā strādājošu uzņēmumu, pētniecības institūtu un augstākās izglītības iestāžu kompetenci, pieredzi un risinājumus, lai kopīgiem spēkiem un ekonomisko interešu vadīti sadarbotos eksporta tirgu apguvē, jaunu vērtību ķēžu izveidē, savstarpēji nekonkurējošu pakalpojumu un tehnoloģiju klāsta pilnveidošanā un kopējās konkurētspējas stiprināšanā.

DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERIS

Drukas un mediju tehnoloģiju klasteris dibināts ar mērķi veicināt poligrāfijas un papīra ražošanas nozares komersantu un izglītības institūciju sadarbību, veicināt nozares un komersantu konkurētspējas paaugstināšanu, eksporta apjomu pieaugumu, inovatīvu tehnoloģiju un jaunu augstas pievienotās vērtības produktu veidošanos nozarē.

LATVIJAS EKSPORTA KLASTERIS

Latvijas Eksporta klasteris (LEK) ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) iniciatīva, kas ir vērsta uz Latvijas ekonomiski aktīvo uzņēmumu konkurētspējas palielināšanas iespējām ārējos tirgos.  LEK mērķis ir veicināt komersantu un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju sadarbību eksporta veicināšanas jomā, palielinot komersantu konkurētspēju un augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu īpatsvaru eksportā, kā arī inovācijas un jaunu produktu veidošanos.