Šī privātuma politika izskaidro mūsu datu apstrādes paņēmienus un Jūsu iespējas attiecībā uz to, kādā veidā Jūsu personas dati tiek apkopoti un izmantoti.

Privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību pamatojas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula).

JŪSU DATU PĀRZINIS
Datu pārzinis, kas ir atbildīgs par šo datu apstrādi, ir SIA “Jāņa sēta” (turpmāk – Jāņa sēta).

Jāņa sētas darbiniekiem, kuriem ir pieeja personu identificējošai informācijai, tiek pieprasīta šīs informācijas aizsardzības nodrošināšana saskaņā ar šo privātuma politiku, piemēram, neizmantot informāciju citiem mērķiem kā tikai pakalpojumu, kas ir nepieciešami klientam, sniegšanai un Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai.

JĀŅA SĒTAS VĀKTIE UN IZMANTOTIE DATI
Jūsu dati tiek apstrādāti šādiem mērķiem:

 • līgumsaistību izpildei;
 • lai personalizētu Jūsu piekļuvi sistēmai;
 • lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem un sniegtu Jums informāciju;
 • statistikas sagatavošanai par interneta vietnes lietošanu;
 • atbilstošu pakalpojumu sniegšanai;
 • uz abonēšanu pamatotu pakalpojumu sniegšanai;
 • klientu atbalsta nodrošināšanai (mēs varam arī apkopot papildu informāciju, lai pētītu un sniegtu atbildes uz jautājumiem);
 • mūsu klientu raksturlielumu analīzei, lai izprastu klienta un tirgus vajadzības, izstrādātu jaunus produktus un pakalpojumus, kā arī mārketinga komunikācijas vajadzībām;
 • aktuālās informācijas nosūtīšanai reģistrētajiem saņēmējiem.

Jāņa sēta, tās darbinieki un darbuzņēmēji datus lieto tikai iepriekš minēto mērķu nolūkā un lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti.

Jāņa sēta glabā arī Jūsu uzņēmuma kontaktinformāciju, kad Jūs iedodat savu vizītkarti tikšanās vai pasākumu laikā vai kad Jūs sniedzat kontaktinformāciju, lai reģistrētos Jāņa sētas organizētajiem pasākumiem.

Jāņa sēta sūta mārketinga informāciju tikai pa e-pastu un cenšas ierobežot saņēmēju skaitu tikai ar tām personām, kurām ziņojums tiešām būs interesants.

Tiklīdz Jāņa sēta nosūta ziņu, Jāņa sēta var vākt statistikas datus par to, ko Jūs darāt ar šo ziņu, proti, vai Jūs atverat šo ziņu, nospiežat uz saitēm, kādu ierīci Jūs izmantojat un kādas ir tās tehniskās īpašības. To Pārzinis dara, sekojot saglabātajai informācijai par Jūsu piekļuvi Jāņa sētas tīmekļa vietnei vai ar sīkdatņu palīdzību.

KLIENTU TIESĪBAS
Klientam ir tiesības pieprasīt Jāņa sētai piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Jāņa sētas rīcībā, kādiem nolūkiem Jāņa sēta apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētajā gadījumā atļauj Jāņa sētai šādu informāciju sniegt (piemēram, Jāņa sēta nevar sniegt Klientam informāciju par attiecīgām valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust)), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritērijiem, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai.

Ja Klients uzskata, ka Jāņa sētas rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Klientam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu.

Klientam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu “tiesības tikt aizmirstam”).

Jāņa sēta informē, ka Klientam personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama:

 • lai Jāņa sēta aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību;
 • lai aizsargātu Jāņa sētas īpašumu;
 • lai Jāņa sēta vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) intereses;
 • arhivēšanas nolūkos atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē arhīvu veidošanu.

Klientam ir tiesības prasīt, lai Jāņa sēta ierobežotu Klienta personas datu apstrādi, ja ir viens no šādiem apstākļiem:

 • Klients apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Jāņa sēta var pārbaudīt personas datu precizitāti;
 • apstrāde ir nelikumīga, un Klients iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;
 • Jāņa sētai personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Klientam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
 • Klients ir iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Klienta leģitīmajiem iemesliem.

Ja Jums šķiet, ka Jūsu privātuma tiesības ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību attiecīgajai uzraugošajai iestādei.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:

 • rakstveida formā klātienē Jāņa sētas telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi vai ID karti u.tml.), jo Klientam ir pienākums sevi identificēt;
 • iesnieguma veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Šajā gadījumā tiek prezumēts, ka Klients ir sevi identificējis ar tāda pieprasījuma iesniegšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vienlaikus Jāņa sēta saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt Klientam papildu informāciju, ja uzskata to par nepieciešamu;
 • izmantojot pasta sūtījumu. Šajā gadījumā atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, izmantojot ierakstītu vēstuli, tādējādi nodrošinoties, ka nepilnvarotas personas nevarēs saņemt šo sūtījumu. Vienlaikus Jāņa sēta saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt Klientam papildu informāciju, ja uzskata to par nepieciešamu.

Klientam ir pienākums cik vien iespējams savā pieprasījumā precizēt datumu, laiku, vietu un citus apstākļus, kas palīdzētu izpildīt tā pieprasījumu.

Pēc rakstveida Klienta pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību īstenošanu Jāņa sēta:

 • pārliecinās par personas identitāti;
 • izvērtē pieprasījumu. Ja:
  – pieprasījumu var nodrošināt, tad Klients kā pieprasījuma iesniedzējs var saņemt datu kopiju vai pieprasīto informāciju;
  – ir nepieciešama papildu informācija, lai identificētu Klientu, kurš pieprasa informāciju, tad Jāņa sēta var lūgt Klientam papildu informāciju, lai spētu korekti atlasīt informāciju, kurā Klients ir identificējams.
  – informācija ir dzēsta vai persona, kas pieprasa informāciju, nav Klients, vai persona nav identificējama, tad Jāņa sēta var noraidīt pieprasījumu saskaņā ar šo Politiku un/vai normatīvajiem aktiem.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS ĪSTENOŠANAS PASĀKUMI
Jāņa sēta nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas.

Jāņa sēta rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Jāņa sētas vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Jāņa sētas deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.

Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, Jāņa sēta paziņos par to attiecīgajam Klientam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Jāņa sētas mājaslapā vai citādā iespējamā veidā, piemēram, izmanojot plašsaziņas līdzekļus (TV, radio, laikrakstus, sociālos tīklus u.tml.).

DATU UZGLABĀŠANAS LAIKS
Jāņa sēta izmanto personas datus atbilstoši datu apstrādes mērķim tam nepieciešamo laiku, taču informācija par Jūsu uzņēmumu un tā darbību tiks glabāta un apstrādāta, kamēr vien Jūsu pārstāvētā organizācija izmanto Jāņa sēta pakalpojumus vai ir spēkā Jūsu pieteikums informācijas saņemšanas pakalpojumam vai mārketinga ziņām. Tomēr Jāņa sēta pēc labākajām iespējām cenšas nodrošināt, lai personas dati regulāri tiek aktualizēti un atjaunoti un nevajadzīgie dati tiek dzēsti vai samazināts to apjoms.

ŠĪS POLITIKAS ATJAUNINĀJUMI
Mēs periodiski varam atjaunot šo politiku. Mūsu tīmekļa vietņu apmeklētājiem tīmekļa vietnē vienmēr pieejama atjaunota privātuma politika.