SIA “Jāņa sēta”
PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Privātuma politikas piemērošanas joma

1.1. Šis privātuma paziņojums (turpmāk arī – Politika) ir izstrādāts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk – Regula.
1.2. Šīs Politikas mērķis ir sniegt informāciju personas datu subjektam – identificējamām fiziskām personām (turpmāk – Datu subjekts vai Jūs) – par to, kā personas datu apstrādes pārzinis – SIA “Jāņa sēta” (turpmāk – Pārzinis) –, vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā fizisko personu datus. Politikas mērķis ir aizsargāt Datu subjekta intereses un brīvības, vienlaicīgi nodrošinot, ka personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā.
1.3. Specifiskām personas datu apstrādēm Pārzinis ir izstrādājis atsevišķas privātuma politikas, par kurām Pārzinis sniedz informāciju arī šajā Politikā, piemēram, personālatlases privātuma politika. Ievērojot minēto – šī Politika ir uzskatāma par vispārējo privātuma politiku, bet specifiskajām personas datu apstrādēm izstrādātās privātuma politikas – par speciālajām privātuma politikām. Pretrunu gadījumā speciālo privātuma politiku noteikumi ir noteicošie.
1.4. Šis paziņojums ir attiecināms uz fizisko personu personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē fiziskā persona sniedz personas datus (kontaktējoties klātienē, apmeklējot telpas, sazinoties mutiski, rakstiski, pa pastu, telefoniski, elektroniski vai citiem tehniskiem saziņas līdzekļiem, tostarp masu informācijas līdzekļiem un lietotājprogrammām u.tml.), kā arī neatkarīgi no tā, kāds ir personas datu ieguves avots un kādās Pārziņa sistēmās dati tiek apstrādāti.

2. Personas datu apstrādes pārzinis un kontaktinformācija

2.1. Šajā Politikā minētās personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Jāņa sēta” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003426448), kuras kontaktinformācija saziņai ir šāda:
Adrese: Krasta iela 105a, Rīga, Latvija, LV-1019
Tālr. +371 67317540
Fakss +371 67317541
E-pasts kartes@kartes.lv

2.2. Personas datu apstrādes Pārzinis nosaka, kādiem nolūkiem un kādi personas dati tiek vākti, un kādā veidā tie tiek apstrādāti.

3. Kā Jūs tiksiet informēti par personas datu apstrādi?

3.1. Lai veicinātu pārskatāmu datu apstrādi, Pārzinis informē un izskaidro, kādi personas dati tiek apstrādāti, veicot Pārziņa saimniecisko darbību, un kā tie tiek izmantoti. Minētā informācija ir sniegta šajā Politikā, kā arī atsevišķa informācija tiks sniegta vietās, kur Jums tiks lūgts ievadīt Jūsu personas datus, piemēram, mūsu mājas lapā www.kartes.lv, Jums noformējot Pirkumu.

4. Kādi ir piemērojamie tiesību akti?

4.1. Personas datu vākšana un apstrāde tiek veikta saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:
4.1.1. Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā – Regula.
4.1.2. Fizisko personu datu apstrādes likums;
4.1.3. citiem Pārzinim saistošiem normatīvajiem aktiem, kuri piemērojami attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību, piemērām, likums “Par grāmatvedību” vai Informācijas sabiedrības pakalpojuma likums.

5. Kas ir personas dati?

5.1. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”). Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

6. KĀDI IR PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI (MĒRĶI)?

Pārzinis, veicot savu komercdarbību ir noteicis, ka tam ir šādi personas datu apstrādes mērķi (nolūki):

6.1 Personas datu apstrāde Pārziņa saimnieciskās darbības nodrošināšanai, līgumu noslēgšanai un līgumsaistību izpildei un Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanai.

6.1.1. Kādus personas datus Pārzinis apstrādā?
Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis apstrādā, ir atkarīgas no konkrētās situācijas, kādā personas datu apstrāde tiek veikta, t.i., Pārziņa veiktajām saimnieciskajām darbībām, normatīvo aktu prasībām un Pārziņa leģitīmās intereses konkrētajā situācijā.
Piemēram, Datu subjektam izsakot vēlmi iegādāties kādu no mūsu produktiem www.kartes.lv veikalā, Mēs lūgsim norādīt Jūsu vārdu, uzvārdu, piegādes adresi, kā arī e-pastu, kur tiks nosūtīta informācija par veikto pasūtījumu un tālr. Nr., kas tiks izmantots, lai sazinātos ar Jums par iesniegto pasūtījumu vai arī precizētu pasūtījuma saņemšanas kārtību, piemēram, lai vienotos ar kurjeru par saņemšanas laiku.
Pasūtījuma noformēšanas laikā mūsu www.kartes.lv mēs apstrādāsim arī tehnisko informāciju, kas saistīta ar Jūsu mājas lapas apmeklējumu – piefiksēsim Jūsu IP adresi, pieslēguma laiku, izmantotās iekārtas Nr. Precīzāku informāciju lūdzu skatīt sīkdatņu paziņojumā.

6.1.2. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?
Datu apstrāde tiek veikta ar mērķi nodrošināt Pārziņa saimniecisko darbību, tai skaitā, lai noslēgtu un izpildītu līgumu, pamatojoties uz Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, tas ir, apstrāde ir vajadzīga līguma, kur līgumslēdzējpuse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.
Gadījumos, kad starp pusēm ir nodibinātas līgumiskās attiecības (veikts pasūtījums), Pārzinis saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” piemēro Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu. Proti, sagatavo rēķinu-pavadzīmi, veic darījuma uzskaiti.
Visos gadījumos Pārzinis piemēro arī Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai (izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns). Pārzinis piemēro Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu arī tādēļ, lai nodrošinātos ar pierādījumiem, kas apliecina komunikācijas apstākļus gan pirms līguma slēgšanas, gan līgumsaistību izpildes laikā. Piemēram, lai organizētu Pārziņa saimniecisko darbību un ar Jums noslēgtā līguma izpildi, sazinoties ar Jums un/vai valsts un/vai pašvaldību iestādēm, izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par pakalpojumu sniegšanas/preces kvalitāti, veiktu pēckontroli, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanu, kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem sūdzību, pretenziju un tiesvedību gadījumā. Balstoties uz Pārziņa leģitīmajām interesēm, tiek apstrādāti arī tehniskie dati par mājas lapas apmeklējumu un pasūtījuma veikšanas apstākļiem. Šāda datu apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu Jums drošu mājas lapas lietojumu un tajā ievadīto datu apstrādi.

6.1.3. Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?
Sniedzot pakalpojumus, Pārzinis ievēro speciālos normatīvos aktus, kuri nosaka tā pienākumu saglabāt atsevišķus datus. Piemēram, likums “Par grāmatvedību” nosaka pienākumu glabāt informāciju par darījumiem piecus gadus. Pārzinis ievēro normatīvajos aktos noteiktos termiņus. Savukārt, sniedzot pakalpojumus un pārdodot preces, informācija tiks glabāta visu pakalpojuma sniegšanas un preces pārdošanas laiku, ievērojot noilgumu prasījumiem, kas piemērojams attiecīgajām tiesiskajām attiecībām (piemēram, 3 gadi komercdarījumiem, jo viena no darījuma pusēm ir komersants). Šis nosacījums ir attiecināms uz pušu savstarpējo komunikāciju un, piemēram, tālr. Nr., kas tika izmantots, izpildot pasūtījumu.
Pēc glabāšanas termiņa beigām personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien netiks saņemtas pretenzijas par savstarpējo sadarbību. Šādā gadījumā Pārzinis, balstoties uz savu leģitīmo interesi, var saglabāt visu informāciju pilnībā vai daļēji līdz pretenziju galējam atrisinājumam (tas ir, Civillikumā noteiktais desmit gadu noilguma termiņš vai tiesas nolēmuma spēkā stāšanās diena).

Tehniskā informācijas par mājas lapas apmeklējumu tiks saglabāta ne ilgāk kā divas nedēļas. Detalizētu informāciju lūdzu skatīt sīkdatņu politikā.

6.1.4. Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?
Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki atbilstoši to darba pienākumos noteiktajam apjomam un ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.
Personas dati var tikt nodoti Pārziņa apstrādātājiem, tādiem kā preces piegādātājiem, parādu piedziņas, juridisko pakalpojumu sniedzējiem, kurjeriem, maksājuma iestādēm, finanšu konsultantiem, audita pakalpojumu sniedzējiem un citiem konsultantiem saskaņā ar starp pusēm noslēgta līguma noteikumiem.
Personas dati var tikt nodoti tiesībsargājošajām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam par Jums kā par darījuma partneri u.tml.).
Pārziņa likumīgo interešu aizsardzībai personas dati var tikt nodoti, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Pārziņa likumīgās intereses.
Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.

6.2. Ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta, pasta vēstules) saglabāšana un uzskaite, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi, uz Pārzini attiecināmu pienākumu izpildi un Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanu.

6.2.1. Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?
Sazinoties ar Pārzini vai iesniedzot sūdzību vai ierosinājumu, izmantojot Pārziņa norādīto kontaktinformāciju (piemēram, tālruni, e-pastu, pastu, u.tml.), tiks saglabāta rakstveida informācija, kas saistīta ar konkrēto dokumentu un tajā atspoguļoto informāciju, kā arī komunikācijas saturs, laiks un informācija par izmantoto komunikācijas rīku. Gadījumā, ja Jūs izteiksiet pretenzijas par līguma saistību izpildi, tad Pārzinim būs nepieciešams identificēt sūdzības iesniedzēju jeb personu, kurai nepieciešams sagatavot atbildi. Šajā gadījumā, lai sasniegtu mērķi, Pārzinis var apstrādāt personas datu apjomu, kas ietver gan Datu subjekta vārdu un uzvārdu, gan kontaktinformāciju, gan informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem/pirkumiem, personas tiešsaistes identifikācijas datus, tajā skaitā informāciju, kas saistīta ar pakalpojumu/pirkumu izmantošanas vēsturi (sistēmas auditācijas pierakstu analīzi) un citu informāciju saistībā ar līgumu. Šāda informācija tiek fiksēta dokumentācijā un saglabāta Pārziņa datu apstrādes sistēmās. Pārzinim ir pienākums un tiesības apstrādāt Datu subjekta identificējošo informāciju un informāciju, kas apliecina personas identitāti un pārstāvības tiesības (ja persona pārstāv citu personu) līgumattiecībās.

6.2.2. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?
Informācijas saglabāšana par komunikācijas faktu un saturu tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm. Gadījumos, kad Jūs esat iesniedzis dokumentu, kurā ietverts lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, no kura izriet Pārziņa pienākums izskatīt Jūsu iesniegumu, datu apstrādes tiesiskais pamats ir šis tiesiskais pienākums (piemēram, Patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu prasību izpilde vai Regulas izpilde, kā arī citi normatīvie akti, kuri reglamentē iesniegumā (priekšlikumā, sūdzībā) minētā jautājuma risināšanu), atbilstoši Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunktam – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu. Savukārt Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par pakalpojuma sniegšanas kvalitāti, kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem pret iespējamām pretenzijām) datu apstrādes tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmās intereses. Tāpat korespondences uzskaite tiek veikta, lai sistematizētu Pārziņa komercdarbību un sasniegtu komercdarbības mērķus – informētu par pakalpojumu klāstu, preču iegādes nosacījumiem utml.

6.2.3. Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?
Mērķa sasniegšanai Pārzinis informāciju glabās ne ilgāk kā piecus gadus, ja vien attiecīgo informāciju nevajadzēs izmantot, lai nodrošinātu Pārziņa tiesisko interešu nodrošināšanu ilgāku laiku (piemēram, strīdus gadījumā – pierādījumu saglabāšanai). Šādā gadījumā informācija tiks glabāta tik ilgi, kamēr pastāvēs Pārziņa vai trešās personas tiesiskās intereses.
Gadījumā, ja saistībā ar saņemto korespondenci ir veikti precizējumi grāmatvedības uzskaites sistēmā, tad attiecīgā informācija tiek glabāta atbilstoši grāmatvedības uzskaiti regulējošajiem normatīvajiem aktiem, tas ir, 5 gadus.
Pēc glabāšanas laikposma beigām personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

6.2.4. Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?
Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki atbilstoši to darba pienākumos noteiktajam apjomam un ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī juridisko pakalpojumu sniedzēji, tiesībsargājošās, kontrolējošās, pārraugošās un uzraugošās institūcijas.
Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.

6.3. Personas datu apstrāde korporatīvās informācijas atspoguļošanai masu saziņas līdzekļos, Pārziņa administrētajā tīmekļa vietnē un sociālajos tīklos ar mērķi popularizēt un veicināt zīmola un tā ražoto produktu atpazīstamību.

6.3.1. Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?
Pārziņa informatīvie materiāli, notikumi, ziņas, personu fotogrāfijas, video un audio ieraksti, Pārziņa organizētie pasākumi un informācija par Pārziņa dalību sadarbības partneru organizētajos pasākumos var tikt ievietoti dažādos masu saziņas līdzekļos, Pārziņa tīmekļa vietnē www.kartes.lv, Pārziņa sociālo tīklu platformās (piemēram, facebook.com, instagram.com, youtube.com), kā arī saglabāti Pārziņa arhīvā ar mērķi popularizēt Pārziņa zīmola atpazīstamību un/vai veidot Pārziņa uzņēmuma attīstības vēstures liecības. Atsevišķos gadījumos šie materiāli var saturēt arī Pārziņa organizēto pasākumu apmeklētāju personas datus (attēls, balss, sniegtā informācija, laiks un datums), kas fiksēti fotogrāfijās, videomateriālos, audio materiālos, notikumu aprakstos, intervijās.

6.3.2. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?
Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm. Tas nozīmē, ka Pārzinim ir leģitīma interese atspoguļot tā organizētos pasākumus vai pasākumus, kuros tas piedalās, masu plašsaziņas līdzekļos un Pārziņa tīmekļa vietnē www.kartes.lv, un sociālo tīklu platformās (piemēram, facebook.com, instagram.com, youtube.com), tādējādi nodrošinot Pārziņa zīmola un tā pārstāvēto (ražoto) produktu atpazīstamību.

Pārzinis, izvēloties kādu informāciju publicēt masu plašsaziņas līdzekļos, Pārziņa tīmekļa vietnē un sociālo tīklu platformās, vienmēr cenšas nodrošināt, lai netiek aizskartas Jūsu kā Datu subjekta tiesības un brīvības. Pārzinis respektē personas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Pārzinis apzinās, ka tam nav zināmi visi fakti un apstākļi par minēto darbību iespējamo ietekmi, tāpēc, lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, jebkurai personai ir iespēja sazināties ar Pārzini un tiesības iebilst pret viņa personas datu atspoguļošanu Pārziņa tīmekļa vietnē vai minēto sociālo tīklu platformās. Šādā gadījumā Pārzinis ir jāinformē par to uz šajā Politikā norādīto e-pasta adresi.

6.3.3. Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?
Personas dati tiek glabāti līdz mērķa sasniegšanai, tas ir, kamēr informācija, kura publiskota nolūkā veicināt Pārziņa atpazīstamību, ir aktuāla, izņemot informāciju, kura tiek glabāta Pārziņa arhīvā pastāvīgi. Pārzinis veic publiskotās informācijas periodisku pārskatīšanu, lai nodrošinātu, ka informācija, kas nesasniedz personas datu apstrādes mērķi, tiktu regulāri dzēsta, izņemot arhīva vajadzībām veikto datu apstrādi.

6.3.4. Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?
Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki, attiecīgo plašsaziņas līdzekļu, Pārziņa tīmekļa vietnes www.kartes.lv un/vai sociālo tīklu platformu (piemēram, facebook.com, instagram.com, youtube.com) lietotāji, apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas. Dati var tikt nodoti, arī lai veiktu Pārziņa un trešās personas starpā noslēgta līguma izpildi (piemēram, pakalpojumu sniedzējam, lai veiktu foto un/vai video, audio, producēšanas darbus, tīmekļa vietnes administrēšanas darbus, zīmola atpazīstamības veicināšanas darbus utt.).
Pārzinis informē, ka nolūkā sasniegt datu apstrādes mērķi personas dati tiek apstrādāti elektroniskajā vidē Pārziņa administrētajās sociālo tīklu platformās (facebook.com, instagram.com, youtube.com u.tml.) un tā izvēlētie apstrādātāji (facebook.com, instagram.com, youtube.com u.tml.) ir atzīstami par uzņēmumiem, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, tāpēc Pārzinis aicina iepazīties ar šo uzņēmumu privātuma politikām (piemēram, facebook.com privātuma politiku: https://www.facebook.com/privacy/explanation, instagram.com privātuma politiku: https://help.instagram.com/519522125107875), vai vērsties pie Pārziņa ar lūgumu sniegt papildus informāciju par sadarbības nosacījumiem.
Tāpat Pārzinis, lai izpildītu godprātīgas datu apstrādes principu, paskaidro, ka, ievērojot apstākli, ka minētās datu apstrādes mērķis ir publiskot informāciju par Pārziņa pasākumiem, tad iegūtie materiāli būs publiski pieejami un jebkura trešā persona varēs tiem piekļūt.

6.4. Personas datu apstrāde navigācijas pakalpojumu un labākā maršruta servisa darbības nodrošināšanai.

6.4.1. Kādus personas datus Pārzinis apstrādā?
“Balticmaps” Android lietotne izmanto lietotāja atrašanās vietas un maršruta informāciju, lai nodrošinātu navigācijas pakalpojumus un labāko maršruta izvēli. “Balticmaps” Android lietotne apkopo lietotāja atrašanās vietas datus anonimizētā veidā, nesaglabājot nekādu citu lietotāja informāciju. Ierīces, kurā tiek darbināta “Balticmaps” Android lietotne, atrašanās vietas informācija tiek nosūtīta uz Pārziņa serveriem pēc tam, kad lietotājs ir lietotnē aktivizējis navigācijas funkcionalitāti.

6.4.2. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?
Lietotāju atrašanās vietas anonimizēta apkopošana pilnībā atbilst normatīvo aktu prasībām, tostarp Eiropas parlamenta un padomes regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Lietotāju atrašanās vietas datu apstrāde šajā gadījumā nav realizēta kā pasākums, ar ko izvērtē ar lietotāju saistītus personiskus aspektus, un kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde. Anonimizēta datu vākšana garantē to, ka nav iespējami riski fizisku personu tiesībām un brīvībām, tādējādi nodrošinot pilnu atbilstību Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 (75) punkta prasībām.

6.4.3. Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?
Mērķa sasniegšanai Pārzinis informāciju glabās ne ilgāk kā piecus gadus. Vairumā gadījumu atrašanās vietas dati tiks glabāti ne ilgāk kā trīs mēnešus.

6.4.4. Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?
Atrašanās vietu dati bez informācijas par lietotājiem, no kuriem dati ievākti, tiks izmantoti datu servisu darbībā, lai nodrošinātu navigācijas pakalpojumus un labāko maršruta izvēli.
Atrašanās vietu datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki atbilstoši to darba pienākumos noteiktajam apjomam un ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

7. Datu subjekta tiesības

7.1. Kā tiks informēts Datu subjekts par viņa personas datu apstrādi?
Datu subjekts par šajā Politikā norādītajām personas datu apstrādēm tiek informēts, izmantojot daudzlīmeņu pieeju, kurā ietilpst tādas metodes kā šīs Politikas vai tās daļas izvietošana Pārziņa tīmekļa vietnē www.kartes.lv, kā arī atsevišķos gadījumos informācija tiks sniegta paziņojumu vai citā veidā.
7.2. Tiesības piekļūt personas datiem un labot tos.
7.2.1. Saskaņā ar Regulas noteikumiem Datu subjektam ir tiesības pieprasīt piekļuvi Pārziņa rīcībā esošajiem Datu subjekta personas datiem un saņemt informāciju par to:
– kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā;
– kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus;
– personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt);
– informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritērijiem, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai.
7.2.2. Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu.
7.2.3. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu “tiesības tikt aizmirstam”).
7.2.4. Pārzinis informē, ka Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama šādos gadījumos:
– lai Pārzinis aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību;
– lai Pārzinis vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) intereses;
– datu apstrāde nepieciešama saskaņā ar Pārzinim saistošiem normatīvajiem aktiem.
7.2.5. Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi, ja pastāv kāds no šādiem apstākļiem:
– Datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Pārzinis pārbauda personas datu precizitāti;
– apstrāde ir nelikumīga un Datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;
– Pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
– Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi – uz laiku, kamēr tiek pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Datu subjekta leģitīmajiem iemesliem.
7.2.6. Ja Datu subjekta personas datu apstrāde ir ierobežota saskaņā ar 7.2.5.punktu, tad šādus personas datus apstrādā tikai ar Datu subjekta piekrišanu (izņemot glabāšanu) vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības vai svarīgas sabiedrības intereses.
7.2.7. Pirms Datu subjekta personas datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas Pārzinis informē Datu subjektu.
7.2.8. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja tas uzskata, ka Pārzinis viņa personas datus ir apstrādājis prettiesiski. Pārzinis aicina vispirms vērsties pie tā, lai operatīvi rastu situācijas risinājumu, ja Datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas.

7.3. Tiesības atsaukt piekrišanu.
Ja Pārzinis veic personas datu apstrādi, pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu, tad Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī piekrišanu atsaukt, nosūtot atsaukumu Politikas 2. punktā norādītajā kārtībā. Pārzinis pēc atsaukuma saņemšanas Datu subjekta datus nolūkam, attiecībā uz kuru saņemts piekrišanas atsaukums, turpmāk neapstrādās. Tāpat, lai nodrošinātu godprātīgu apstrādi no Pārziņa puses, Pārzinis, ievērojot tehnoloģiskās iespējas, katrā reizē, sazinoties ar Jums, piedāvās papildus iespēju atteikties no turpmākas informācijas saņemšanas. Vēršam uzmanību, ka šajā Politikā norādītajiem personas datu apstrādes nolūkiem ir citi personas datu apstrādes nolūki un Pārzinis savu rīcību nebalsta uz piekrišanu kā datu apstrādes tiesisko pamatu.

8. Datu subjekta iesniegumu izskatīšanas kārtība

8.1. Ja Datu subjektam ir kādi jautājumi, pieprasījumi, iebildumi vai sūdzības saistībā ar Pārziņa veikto personas datu apstrādi, Datu subjekts var iesniegt Pārzinim pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, izmantojot šīs Politikas 2. punktā norādītos saziņas kanālus. Vienlaicīgi Pārzinis saglabā tiesības šaubu gadījumā pieprasīt Datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.
8.2. Pārzinis izskatīs Datu subjekta iesniegumu, pieprasījumu vai sūdzību, un atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, izmantojot ierakstītu vēstuli, tādejādi nodrošinoties, ka nepilnvarotas personas nevarēs saņemt šo sūtījumu, vai elektroniskā formā. Atbildes sniegšanas saziņas kanāls tiek saskaņots ar datu subjektu, ja tas jau nepārprotami nav saprotams un iesnieguma un piedāvātais risinājums Pārzinim ir pieņemams.
8.3. Datu subjektam ir pienākums cik vien iespējams savā pieprasījumā precizēt laiku, vietu un citus apstākļus, kas palīdzētu izpildīt tā pieprasījumu.
8.4. Pēc rakstveida Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību īstenošanu Pārzinis:
8.4.1. pārliecinās par personas identitāti;
8.4.2. izvērtē pieprasījumu un rīkojas šādi:
– ja Pārzinis var nodrošināt pieprasījuma izpildi, tad pēc iespējas īsākā laikā izpilda to, un Datu subjekts kā pieprasījuma iesniedzējs var saņemt pieprasījumā minēto informāciju vai datu kopiju;
– ja Pārzinim ir nepieciešama papildu informācija, lai identificētu Datu subjektu, kurš pieprasa informāciju, vai izpildītu pieprasījumu, tad Pārzinis var lūgt Datu subjektam sniegt papildus informāciju (piemēram, konkrēts datums vai laiks, pakalpojumu izmantošana, kartes dati, pirkuma dati u.tml., kuros Datu subjekts ir identificējams);
– ja informācija ir dzēsta vai persona, kas pieprasa informāciju, nav Datu subjekts, vai persona nav identificējama, tad pieprasījums var tikt noraidīts saskaņā ar šo Politiku un/vai normatīvajiem aktiem;
– gadījumā, ja Pārzinis būs saņēmis pieprasījumu, bet Datu subjekts nebūs atstājis savu kontaktinformāciju, lai Pārzinis varētu sazināties pieprasījuma izskatīšanas laikā un informēt par Pieprasījuma izskatīšanas rezultātu, tad Pārzinis apņemas mēneša laikā sagatavot rakstveida atbildi, kas būs pieejama Pārziņa kontaktinformācijas norādītajā adresē. Minētā vēstule tiks glabāta un būs saņemama Datu subjektam Pārziņa birojā ne ilgāk kā divus mēnešus no pieprasījuma iesniegšanas dienas.

9. Kādus pasākumus Pārzinis pielieto, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību?

9.1. Pārzinis regulāri pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās sistēmas.
9.2. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus. Pārzinis izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) nodrošina atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņa deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.
9.3. Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas var radīt augstu risku Datu subjekta tiesībām un brīvībām, Pārzinis paziņos par to Datu subjektam, izmantojot tam pieejamo kontaktinformāciju (ja tas būs iespējams), vai arī informācija tiks publiskota Pārziņa tīmekļa vietnē www.kartes.lv un/vai Pārziņa administrētajos sociālajos tīklos, un/vai citā veidā (piemēram, izmantojot plašsaziņas līdzekļus).

10. Nobeiguma noteikumi

10.1. Šī Politika periodiski tiks pārskatīta un aktualizēta. Politikas aktuālā redakcija stājas spēkā tajā norādītajā datumā. Politikas aktuālā redakcija tiek izvietota tīmekļa vietnē www.kartes.lv, kā arī būs pieejama Pārziņa komercdarbības veikšanas vietās.