Personāla atlases privātuma politika

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.Šajā Personāla atlases personas datu apstrādes politikā (turpmāk – Politika) ir aprakstīts un tiek sniegta informācija fiziskajām identificējamām personām (turpmāk – Datu subjekts, kandidāts vai Jūs), kā personas datu apstrādes Pārzinis – SIA “Jāņa sēta” (turpmāk – Pārzinis vai Mēs) apstrādā Jūsu personas datus, ja Jūs plānojat iesniegt savu CV un/vai pieteikumu personāla atlasei.
1.2.Pārzinis ir izstrādājis šo Politiku, lai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) 13. panta nosacījumiem Personāla atlases kandidātiem pārredzamā un saprotamā veidā izskaidrotu Pārziņa veiktās darbības ar Personāla atlases kandidātu personas datiem, sniedzot informāciju par datu apstrādes nolūku, juridisko pamatu, informējot par viņu tiesībām un pienākumiem saistībā ar viņu personas datu apstrādi u.tml.
1.3. Šī Politika ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Jūs sniedzat personas datus (papīra formātā, elektroniski, tajā skaitā, izmantojot sociālos tīklus vai telefoniski) un kādās Pārziņa sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
1.4.Šī politika ir attiecināma tikai uz fizisko personu datu apstrādi Pārziņa personāla atlases procesā.

2. PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA

2.1. Šajā Politikā minētās personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Jāņa sēta” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003426448), kuras kontaktinformācija saziņai ir šāda:
Adrese: Krasta iela 105a, Rīga, Latvija, LV-1019
Tālr. +371 67317540
Fakss +371 67317541
E-pasts kartes@kartes.lv

2.2. Personas datu apstrādes Pārzinis nosaka, kādiem nolūkiem un kādi personas dati tiek vākti un kādā veidā tie tiek apstrādāti.

3. KĀ JŪS TIKSIET INFORMĒTS PAR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI?

3.1. Lai veicinātu pārskatāmu Jūsu personas datu apstrādi, Pārzinis savā darbībā informē un izskaidro, kādi personas dati tiek apstrādāti, veicot Pārziņa saimniecisko darbību, un kā tie tiks izmantoti. Minētā informācija ir sniegta šajā Politikā.
3.2. Apstrādājot personas datus mērķiem, kas nav norādīti šajā Politikā, kā arī lai precizētu informāciju par datu apstrādes individuālajiem nosacījumiem, Pārzinis var informēt datu subjektu atsevišķi (piemēram, Pārzinim izvietojot paziņojumus e-pasta sūtījumos, vakanču sludinājumos). Tāpat informāciju Jums var sniegt arī Pārziņa personāls, to izskaidrojot mutiski vai lūdzot iepazīties ar noteiktos dokumentos norādītu informāciju, piemēram, interviju laikā. Gadījumā, ja Jūs tiksiet izvēlēts kā atbilstošākais kandidāts, Jūs tiksiet iepazīstināts arī ar Pārziņa personas datu apstrādes paziņojumu darbiniekiem.

4. Kāds ir personas datu apstrādes nolūks (mērķis)?

4.1. Personas datu apstrāde tiek veikta Pārziņa personāla atlases nodrošināšanas mērķim, kā arī izrietošam tiesisko interešu nodrošināšanas mērķim, lai pierādītu, ka personāla atlase tika organizēta, ievērojot normatīvo aktu prasības.
4.2. Personāla atlases mērķa sasniegšanas nolūkam Pārzinis veiks Jūsu CV un/vai pieteikumā sniegtās informācijas datu apstrādi (piemēram, izvērtēs tajā sniegto informāciju, sazināsies ar Jums uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju, organizēs personāla atlases intervijas ar Jums, veiks Jūsu kā pretendenta pārbaužu (piemēram, testēšanu) organizēšanu, lai izvērtētu Jūsu atbilstību amata prasībām, atsauksmju iegūšana no Jums un Jūsu norādītajām personām, sagatavos atlases procesa rezultātu izvērtēšanas dokumentāciju) un veiks citas darbības, kas saprātīgi izriet no definētā personas datu apstrādes mērķa.
4.3. Tiesisko interešu aizsardzības nolūkam personāla atlases nolūka sasniegšanai apstrādātie personas dati var tikt izmantoti, lai atrisinātu pret mums izteiktos pārmetumus par personāla atlases tiesisku norisi, proti, ka mēs neesam pārkāpuši diskriminācijas aizlieguma prasības un ka mūsu lēmumi par labāko kandidātu ir balstīti tikai uz kandidāta profesionālajām spējām izpildīt paredzamos darba pienākumus.

5. Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?

5.1. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši, atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.
5.2. Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis iepriekšminēto nolūku sasniegšanai, ir atkarīgas no Datu subjekta iesniegtajiem personu datiem Pārzinim un veida, kādā Jūs esat sazinājies ar Mums, t.sk. visa informācija, kas ir iekļauta Jūsu iesniegtajā CV (piemēram: vārds, uzvārds, dzimšanas dati, darba un studiju/mācību gaitas, valodu zināšanas un to pielietojums, papildu zināšanas/prasmes, intereses/hobiji, kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese) vai cita Jūsu identificējoša informācija, kuru Jūs norādījāt), informācija par veidu, kādā Jūs uzzinājāt par darba sludinājumu, veids, kādā Jūs iesniedzāt savu pieteikumu, vienlaicīgi Pārzinis aicina Jūs kā kandidātu iesniegt tikai tādu informāciju, kas apliecina Jūsu profesionālās spējas, piemēram, personāla atlases nolūku sasniegšanai Pārzinis aicina neiesniegt fotogrāfiju, izvairīties sniegt informāciju par saviem ģimenes locekļiem u.tml. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu un attiecīgā amata kategorijas prasības, personālatlases procesā lūgsim apliecināt, ka Jums ir derīgs pārslimošanas vai vakcinācijas sadarbspējīgs sertifikāts.
5.3. Visa informācija, ko Jūsu būsiet iekļāvis Jūsu iesniegtajā pieteikuma vēstulē (vai līdzīgā dokumentā, piemēram, informācija par motivāciju, kādēļ Jūs interesē attiecīgais amats) vai pievienojis kā tā pielikumus;
5.4. Informācija no personām (iepriekšējām darba vietām), kas ir sniegušas atsauksmes par Jums, ja Jūs esat nepārprotamā veidā atļāvis sazināties ar attiecīgajām personām atsauksmju saņemšanai. Gadījumā, ja Jūs savā CV būsiet norādījis kontaktpersonas atsauksmju sniegšanai, mēs paļaujamies, ka Jūs esat saskaņojis kontaktinformācijas nodošanu mums kā Jūsu potenciālajam darba devējam, lai Mēs varētu sazināties ar norādīto personu atsauksmju saņemšanai.
5.5. Gadījumā, ja Jūs tiksiet uzaicināts uz darba interviju, darba intervijas laikā Jūsu sniegtā informācija, aizpildītie testi un citi pārbaudes darbi, kas atzīstami par Jūsu personas datiem. Ierodoties uz interviju, lai pārliecinātos par Jūsu personību mēs varam pieprasīt uzrādīt personas apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).

6. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

6.1. Personas dati tiks apstrādāti Pārziņa personāla atlases un tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi. Saņemot Jūsu vakances pieteikumu, Pārzinim rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā personāla atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi.
6.2. Šādas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Jūsu vēlme noslēgt ar Pārzini darba līgumu, t.i., Jums ir brīva izvēle piedalīties konkursā uz konkrēto izsludināto vakanci, tādejādi Pārzinis augstākminētajam mērķim uzsāks Jūsu personas datu apstrādi tikai tad, ja tas būs saņēmis no Jums pieteikumu kandidēt uz konkrēto amata vietu. Saņemot Jūsu CV un/vai pieteikumu, Pārzinim rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto CV un/vai pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas, lai pārliecinātos par Jūsu atbilstību izvirzītajām prasībām. Attiecībā uz informācijas apstrādi par kandidāta pārslimošanas vai vakcinācijas faktu, Pārzinis papildus savu rīcību pamato uz Regulas 9. panta 2. punkta b) apakšpunktu un i) apakšpunktu – prasības, kas izvirzītas Pārzinim kā darba devējam, lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu vidi.
6.3. Strīdus gadījumā personāla atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā personāla atlases procesa tiesisku norisi (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par personāla atlasi, kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem sūdzību un pretenziju gadījumā). Šajā gadījumā personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.
6.4. Gadījumā, ja Jūs būsiet izteicis vēlmi kandidēt arī uz citām līdzvērtīgām vakancēm, tad šādas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Jūsu sniegta piekrišana (Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts), kuru Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt.
6.5. Gadījumā, ja Jūs savā CV būsiet norādījis kontaktpersonu atsauksmju sniegšanai, tad mēs, balstoties uz mūsu leģitīmo interesi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu) varam sazināties ar šo kontaktpersonu, lai noskaidrotu tās atsauksmes par Jums. Sazinoties ar kontaktpersonu, Mēs to informēsim par to, kāds ir sazināšanās iemesls, tas ir – sniegsim informāciju par to, ka Jūs kandidējat uz vakanto amatu.

7. Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?

7.1. Pārzinis, izvēloties kritērijus personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāk norādītos apstākļus:
7.1.1. vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un/vai Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
7.1.2. kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu realizāciju un aizsardzību;
7.1.3. kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Pārzinim saistošus pienākumus.
7.2. Visa informācija, kas iegūta, Datu subjektam kā kandidātam piesakoties amata vakancēm un/vai sniedzot papildu informāciju, piemēram, pārrunu laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta Pārziņa datu bāzē ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus pēc atlases konkursa noslēguma, lai nodrošinātu Pārziņa tiesiskās intereses. Pārzinis, ievērojot datu minimizācijas principu, pēc tiesiskās intereses sasniegšanas apņemas dzēst attiecīgo informāciju.
7.3. Gadījumā, ja Pārzinis saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta līdz sūdzības izskatīšanas brīdim un galīgā tiesas sprieduma spēkā stāšanās un realizācijas brīdim, ja ar to noslēdzas strīds.
7.4. Pēc glabāšanas laikposma beigām personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti.

8. Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

8.1. Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki, atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam, ievērojot personas datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
8.2. Gadījumā, ja tiek saņemta sūdzība par attiecīgo atlases procesu, attiecīgajā atlases procesā iegūtā un apstrādātā informācija var tikt nodota juridisko pakalpojumu sniedzējiem, tiesībsargājošajām vai uzraugošajām iestādēm, kā arī tiesai.
8.3. Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem:
8.3.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju, ja tā ir bijusi īpaši jāpieprasa;
8.3.2. ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, personāla atlase un/vai intervijas, kuras veic personāla atlases kompānijas un konsultanti; Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai);
8.3.3. saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu (piemēram, kontaktpersonai atsauksmju sniegšanai);
8.3.4. likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Pārziņa likumīgās intereses.
8.4. Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.

9. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS SAISTĪBĀ AR VIŅA PERSONAS DATU APSTRĀDI

9.1. Kā tiks informēts datu subjekts par viņa personas datu apstrādi?
9.1.1. Datu subjekts par šajā Politikā norādīto personas datu apstrādi tiek informēts publiski, apmeklējot tīmekļa vietni www.kartes.lv, kur Datu subjekts var iepazīties ar šo Politiku, vai sazinoties ar Pārzini, izmantojot norādīto kontaktinformāciju.
9.1.2. Regulas 14. pantā noteiktajos gadījumos persona var saņemt arī individuālu paziņojumu (piemēram, par saņemto atsauksmi no norādītajām personām).

9.2. Tiesības piekļūt personas datiem un labot tos
9.2.1. Saskaņā ar Regulas noteikumiem Datu subjektam ir tiesības pieprasīt piekļuvi Pārziņa rīcībā esošajiem Datu subjekta personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust), ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt (piemēram, Pārzinis nevar sniegt Datu subjektam informāciju par attiecīgām valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritērijiem, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai.
9.2.2. Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu.
9.2.3. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot tiesības “tikt aizmirstam”).
9.2.4. Pārzinis informē, ka Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama:
9.2.4.1. lai Pārzinis aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību;
9.2.4.2. lai Pārzinis vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) intereses;
9.2.4.3. datu apstrāde nepieciešama saskaņā ar Pārzinim saistošiem normatīvajiem aktiem.
9.2.5. Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi, ja ir viens no šādiem apstākļiem:
9.2.5.1. Datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Pārzinis var pārbaudīt personas datu precizitāti;
9.2.5.2. apstrāde ir nelikumīga, un Datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;
9.2.5.3. Pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
9.2.5.4. Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Datu subjekta leģitīmajiem iemesliem.
9.2.6. Ja Datu subjekta personas datu apstrāde ir ierobežota saskaņā ar šīs Politikas 9.2.5. punktu, šādus personas datus, izņemot glabāšanu, apstrādā tikai ar Datu subjekta piekrišanu vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai, lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgas sabiedrības intereses.
9.2.7. Pirms Datu subjekta personas datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas Pārzinis informē Datu subjektu.
9.2.8. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja tas uzskata, ka Pārzinis viņa personas datus ir apstrādājis prettiesiski, vienlaicīgi Pārzinis aicina vispirms vērsties pie Pārziņa, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.

9.3. Tiesības atsaukt piekrišanu
9.3.1. Ja Pārzinis veic personas datu apstrādi, pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu (piemēram, izmantot personāla atlasē izmantotos personas datus citai vakancei), tad Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī piekrišanu atsaukt, šādu atsaukumu nosūtot Pārzinim.
9.3.2. Pēc šāda atsaukuma saņemšanas Pārzinis Datu subjekta datus nolūkam, attiecībā uz kuru saņemts piekrišanas atsaukums, neapstrādās.
9.3.3. Vienlaikus Pārzinis informē, ka piekrišanas atsaukums neietekmē to personas datu apstrādi, kas notikusi pirms piekrišanas atsaukšanas.

10. DATU SUBJEKTA IESNIEGUMU, PIEPRASĪJUMU UN SŪDZĪBU PIEŅEMŠANA UN IZSKATĪŠANA

10.1. Ja Datu subjektam ir kādi jautājumi, pieprasījumi, iebildumi vai sūdzības saistībā ar Pārziņa veikto personas datu apstrādi, Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu Pārzinim par savu tiesību īstenošanu, izmantojot šādus saziņas kanālus:
10.1.1. personīgi identificējot sevi un uzrādot personu apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi vai ID karti u.tml., jo Datu subjektam ir pienākums sevi identificēt), iesniegt rakstveida iesniegumu, pieprasījumu vai sūdzību Pārzinim šīs Politikas norādītajā kontaktinformācijas adresē;
10.1.2. nosūtot iesniegumu, pieprasījumu vai sūdzību pa pastu uz Pārziņa šajā Politikā norādīto kontaktinformācijas adresi. Atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, izmantojot ierakstītu vēstuli, tādejādi nodrošinoties, ka nepilnvarotas personas nevarēs saņemt šo sūtījumu. Vienlaicīgi Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt Datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu;
10.1.3. nosūtot iesniegumu, pieprasījumu vai sūdzību elektroniski uz e-pasta adresi, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Šajā gadījumā tiek prezumēts, ka Datu subjekts ir sevi identificējis ar pieprasījuma iesniegšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vienlaicīgi Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt Datu subjektam papildu informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.
10.2. Datu subjektam ir pienākums, cik vien iespējams, savā pieprasījumā precizēt datumu, laiku, vietu un citus apstākļus, kas palīdzētu izpildīt tā pieprasījumu.
10.3. Pēc rakstveida Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību īstenošanu Pārzinis:
10.3.1. pārliecinās par personas identitāti;
10.3.2. izvērtē pieprasījumu un rīkojas šādi:
– ja var nodrošināt pieprasījumu, tad pēc iespējas īsākā laikā izpilda to, un Datu subjekts kā pieprasījuma iesniedzējs var saņemt pieprasījumā minēto informāciju vai datu kopiju.
– ja ir nepieciešama papildus informācija, lai identificētu Datu subjektu, kurš pieprasa informāciju, vai izpildītu pieprasījumu, tad Pārzinis var lūgt Datu subjektam sniegt papildus informāciju, lai spētu korekti izpildīt pieprasījumu un atlasīt informāciju (piemēram, konkrēts datums vai laiks u.tml., kuros Datu subjekts ir identificējams).
– ja informācija ir dzēsta vai persona, kas pieprasa informāciju, nav Datu subjekts, vai persona nav identificējama, tad pieprasījums var tikt noraidīts saskaņā ar šo Politiku un/vai normatīvajiem aktiem.
– gadījumā, ja Pārzinis būs saņēmis pieprasījumu, bet Jūs nebūsiet atstājis savu kontaktinformāciju, lai Pārzinis varētu sazināties pieprasījuma izskatīšanas laikā un informēt par Pieprasījuma izskatīšanas rezultātu, tad Pārzinis apņemas mēneša laikā sagatavot rakstveida atbildi, kas būs pieejama Pārziņa kontaktinformācijas norādītajā adresē. Attiecīgā atbildes vēstule saņemšanai glabāsies Pārziņa birojā ne ilgāk kā divus mēnešus, skaitot no pieprasījuma iesniegšanas dienas.

11. KĀDUS PASĀKUMUS PĀRZINIS PIELIETO, LAI NODROŠINĀTU PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU?

11.1. Pārzinis nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības (piemēram, bet ne tikai, ikvienam darbiniekam ir piešķirtas individuālas pieejas tiesības, individuāli nosakot piekļuves tiesības).
11.2. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņa deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.
11.3. Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku Datu subjekta tiesībām un brīvībām, Pārzinis paziņos par to attiecīgajam Datu subjektam, izmantojot tam pieejamo kontaktinformāciju, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Pārziņa tīmekļa vietnē www.kartes.lv vai Pārziņa administrētajos sociālajos tīklos, vai citādā iespējamā veidā, kā piemēram, izmantojot plašsaziņas līdzekļus (TV, radio, laikrakstā u.tml.).

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

12.1. Šī Politika periodiski tiks pārskatīta un aktualizēta. Ja tiks atjaunināta (aktualizēta) šī Politika, grozījumi šajā Politikā stājas spēkā, paziņojumos par izmaiņām šajā Politikā norādītajā datumā.
12.2. Šīs Politikas aktuālā redakcija, lai nodrošinātu pārredzamu un godprātīgu datu apstrādi, tiks izvietota Pārziņa tīmekļa vietnē www.kartes.lv sadaļā privātuma politikas, papīra formā Pārziņa birojā pie Biroja administratores/Personāla atlases speciālista.
12.3. Ievērojot apstākli, ka, organizējot personāla atlases procesu, Jums kā datu subjektam var būt nepieciešams ierasties mūsu birojā.